ЈНМВД – Материјал за одржавање хигијене, по партијама

0
ГЦ Јагодина - јавна набавка мале вредности добара – материјал за одржавање хигијене, по партијама - 2019. година

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ПО ПАРТИЈАМА, Партија 1 – Производи за чишћење, Партија 2 – Остали материјал за одржавање хигијене, Партија 3 – Инвентар за одржавање хигијене, ред. бр. ЈНМВД – 1.4/2019, по одлуци директора наручиоца од дана 28.01.2019. године, заведеној под дел. бр. 305 од 29.01.2018. године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 04.02.2019. године.

  1.     Позив
  2.     Конкурсна документација
  3. 12.02.2019.г. – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
  4. 12.02.2019.г. – Појашњење конкурсне документације
  5. Ново 14.02.2019.г.Појашњење конкурсне документације 2

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + three =