ЈНМВД – Материјал за одржавање хигијене, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ПО ПАРТИЈАМА, Партија 1 – Производи за чишћење, Партија 2 – Остали материјал за одржавање хигијене, Партија 3 – Инвентар за одржавање хигијене, ред. бр. ЈНМВД – 1.4/2019, по одлуци директора наручиоца од дана 28.01.2019. године, заведеној под дел. бр. 305 од 29.01.2019. године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 04.02.2019. године.

 1.     Позив
 2.     Конкурсна документација
 3. 12.02.2019.г. – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 4. 12.02.2019.г. – Појашњење конкурсне документације
 5. 14.02.2019.г. – Појашњење конкурсне документације 2

Одлуке о додели уговора:

 1. Одлука о додели уговора, партија 1 – производи за чишћење, бр. 771 – од дана 22.02.2019. године;
 2. Одлука о додели уговора, партија 2 – остали материјал за одржавање хигијене, бр. 772 – од дана 22.02.2019. године;
 3. Одлука о додели уговора, партија 3 – инвентар за одржавање хигијене, бр. 773 – од дана 22.02.2019. године.

НОВО: Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у оквиру јавне набавке мале вредности добара – материјал за одржавање хигијене, партија 1 – производи за чишћење

Обавештења о закљученим уговорима:

 1. Обавештење о закљученом уговору – Партија 2 – остали материјал за одржавање хигијене
 2. Обавештење о закљученом уговору – Партија 3 – инвентар за одржавање хигијене
 3. Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 – Производи за чишћење

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here