Јавна набавка добара у отвореном поступку – електричне енергије

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у отвореном поступку за јавну набавку добара – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ред. бр. ЈНД – 1.1/2019, по Одлуци о покретању отвореног поступка јавне набавке добара број 776 од 22.02.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, број 781  од 22.02.2019. године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки.

  1.     Позив
  2.     Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора, број 1500 од 09.04.2019. године

Обавештења о закљученим уговорима:

  1. Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку за јавну набавку добара – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ред. бр. ЈНД – 1.1/2019

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here