Организациона структура

Organizaciona struktura

I I

УВОДНИ ДЕО

Геронтолошки центар Јагодина, као установа социјалне заштите за смештај пензионера и других старих лица, обавља делатност утврђену Законом о социјалној заштити, и то: пружање услуга домског смештаја одраслих и старих лица као и делатност здравствене заштите у складу са Законом о здравственој заштити (делатност опште медицинске праксе и специјалистичке медицинске праксе – медицинске рехабилитације).

Геронтолошки центар Јагодина основан је одлуком НО Среза Светозарево бр. 01-10646/1-62 од 12.10.1962. године.

Уредбом о мрежи установа социјалне заштите је утврђен капацитет за пружање услуге домског смештаја за 270 одраслих и старијих лица.

Своју делатност Установа остварује у објектима који се налазе на једној локацији у Јагодини, у ул. Браће Дирак бр. 44, на кп. 4148/17 КО Јагодина.

Укупна корисна површина пословног простора који Установа користи је 4920 м2 простора, и састоји се од 7 објеката, који су као такви опредељени у катастру непокретности.

 СЛУЖБЕ

Геронтолошки центар Јагодина остварује своју делатност као јединствено правно лице, без организационих делова са правима самосталног иступања у правном промету са трећим лицима.

Своју делатност Геронтолошки центар остварује посредством 6 служби , и то:  Службе социјалног рада, Службе за здравствену заштиту и негу, Службе збрињавања, Службе правних послова и управљања људским ресурсима, Службе рачуноводствених и финансијских послова и Службе заједничких послова.

 

Назив установе Геронтолошки центар Јагодина
Место Јагодина
Година оснивања 1962
Директор Стојановић Милан
E-mail jagodinagc.ust@minrzs.gov.rs , gcjagodina@gmail.com
Адреса и поштански број Браће Дирак 44, 35000 Јагодина
Телефон / факс тел: 035/252-012,  факс: 035/243-140