Поступак за долазак у дом

Покретање поступка за смештај у Геронтолошки центар Јагодина:

  1. подношење захтева за смештај у Центр за социјални рад

Захтев за коришћење услуге смештаја подноси лице које тражи смештај, односно његов законски заступник или старалац, или се поступак покреће по службеној дужности. Захтев се подноси Центру за социјални рад, који је месно надлежан према пребивалишту лица које тражи смештај.

  1. прикупљање потребне документације за смештај која се доставља Центру за социјални рад:

Извод из матичне књиге рођених;

Фотокопија личне карте;

Фотокопија оверене здравствене књижице;

Изјава воље о смештају (даје се у Центру за социјални рад)

Доказ о имовини – уверење о имовном стању, извод из земљишне књиге и други докази;

Чек од пензије и други докази о приходима и примањима

Доказ о примањима за сроднике који су по Закону дужни да издржавају лице које тражи смештај (за квартал који предходи подношењу захтева);

Изјава о могућности и начину плаћања трошкова смештаја, коју даје подносилац захтева, сродник или трће лице;

Медицинска документација која обухвата адекватно попуњено лекарско уверење, са налазима лакара специјалиста и преписаном терапијом ( уколико је особа у процесу лечења)

  1. Обрађени предмет-захтев за смештај Центар за социјални рад, као упутни орган, службено шаље Геронтолошком центру Јагодина,
  2. Након пријема документације за смештај Комисија за пријем Геронтолошког центра (која се састаје два пута недељно), уколико је документација потпуна, на основу пријемне процене, разговора са потенцијалним корисником, сродником или водитељем случаја надлежног Центра за социјални рад, доноси одлуку о пријему или одбијању пријема. Уколико документација није потпуна, обавештава се Центар за социјални рад о потребној допуни.

Уколико Геронтолошки центар располаже адекватним слободним местом, заказује се пријем корисника и о томе обавештава Центар за социјални рад и подносилац захтева, а уколико нема слободних места, захтев се ставља на листу чекања.  О одбијању захтева за пријем, такође се обавештава надлежни Центар за социјални рад и подносилац захтева.