Услуге стручног социјалног рада

Услуге стручног социјлног рада обухватају:

информисање, процену, планирање, посредовање и заступање у остваривању права у коришћењу услуга, саветодавно усмеравање, активацију, социо-едукативне активности, спровођење мера заштите корисника, праћење предузетих мера и рад са породицом.

Стручни рад одвија се кроз индивидуални стручни рад, тимски и рад са групама.

Индивидуални стручни рад одвија се у скаладу са методиком одређеног стручног радника који почиње информисањем, пријемном проценом, проценом, почетном проценом, планирањем у складу са потребама конкретног корисника, затим пружањем испланираних услуга и кроз евалуацију пружених услуга.

Тимски стручни рад одвија се кроз актвности посебног тела – Комисије за пријем и отпуст корисника и Сручног тима, као инердисциплинарног тела које је носилац стручних послова из области социјалне и здравствене заштите корисника.

Услуге стручног рада из домена основних стручних послова пружају: социјални радници, психолог, дефектолог-соматопед.