ЈНМВД – Лекови и медицински потрошни материјал, по партијама, број 1.3/2020-163

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – Лекови и медицински потрошни материјал, по партијама, Партија 1. Лекови, Партија 2. Галенски препарати, Партија 3. Медицински (санитетски) потрошни материјал, Партија 4. Пелене, ред. бр. ЈНМВД – 1.3/2020, по одлуци директора наручиоца од дана 15.01.2020. године, заведеној под дел. бр. 163 од 15.01.2020. године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 22.01.2020. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. Одговор на питање заинтересованог лица – 27.01.2020.

Одлуке о обустави поступка и додели уговора:

  1. Одлука о обустави поступка, партија 1 – лекови, бр. 626;
  2. Одлука о обустави поступка, партија 2 – галенски препарати, бр. 627;
  3. Одлука о додели уговора, партија 3 – медицински (санитетски) потрошни материјал, бр. 628;
  4. Одлука о додели уговора, партија 4 – пелене, бр. 629.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − three =