ЈНМВД – Материјал за одржавање хигијене, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВД – 1.4/2017 дел. бр. 92 од 13.01.2017.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 20. 01. 2017. године.

Напомена: У питању је резервисана јавна набавка

Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка, што је овде случај:

Наручилац може спровести поступак јавне набавке у којем могу учествовати само установе, организације, удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30 % запослених, при чему сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из наведене групације (чл. 8. Закона о јавним набавкама).

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Одлуке о обустави поступка – 06.02.2017.године:

  1. Одлука о обустави поступка, Партија 1 – Производи за чишћење, бр. 515;
  2. Одлука о обустави поступка, Партија 2 – Остали материјал за одржавање хигијене, бр. 516;
  3. Одлука о обустави поступка, Партија 3 – Инвентар за одржавање хигијене, бр. 517

Обавештење о обустави поступка за ЈНМВД – Материјал за одржавање хигијене

  1. Обавештење о обустави поступка за ЈНМВД – Материјал за одржавање хигијене

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here