НОВА Процедура о организовању посета корисницима на смештају до стварања повољне епидемиолошке ситуације

0

На основу чл. 19. Закона о јавним службама, чл. 49. Статута Геронтолошког центра Јагодина, а у складу са Препоруком Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту, број: 06-00-8/2021-09 од 03.02.2021. године, в.д. директора Геронтолошког центра Јагодина дана 26.03.2021. године доноси следећу

ПРОЦЕДУРУ О ОРГАНИЗОВАЊУ ПОСЕТА КОРИСНИЦИМА НА СМЕШТАЈУ
ДО СТВАРАЊА ПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ

Чл. 1.

Посете корисницима се могу реализовати сваким даном, без обзира на временске услове, у периоду од 10 до 18 часова, у просторијама одређеним за посете корисницима унутар Установе, а у повољним временским условима (температура изнад 18 степени, без кише и ветра) посете организовати на отвореном, у оквиру дворишта Установе.

Чл.2.

До реализације посете кориснику из чл. 1. ове Процедуре може доћи уколико су испуњени сви неопходни услови за то садржани у Препоруци Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектора за бригу о породици и социјалну заштиту, број: 06-00-8/2021-09 од 03.02.2021. године, уз примену свих мере превенције приликом посета Установи, утврђених истом.

УСЛОВИ КОЈЕ ЈЕ НЕОПХОДНО ИСПУНИТИ КАКО БИ СЕ ДОБИЛА
ДОЗВОЛА ЗА ПОСЕТУ УСТАНОВИ

Чл.З.

Како би се добила дозвола за посету Установи неопходно је да су испуњени следећи услови:

а)  Да код корисника и запослених нема потврђених случајева COVID – 19 инфекције последњих 14 дана;

б) Да је корисник коме се дозвољава посета комплетно вакцинисан и да је од последње дозе прошло најмање седам дана, осим у случају када је корисник на самрти;

в)   Да се у потпуности поштују опште превентивне мере наведене у овој процедури;

г)  Да се посете у изузетним околностима, особама на самрти, омогуће уз посебне мере опреза;

Чл. 4.

У случају избијања епидемије COVID – 19 у Установи посете укинути како би се заштитили корисници, запослени и посетиоци (осим у изузетним околностима као што су посете особама на самрти).

Чл.5.

Посете корисницима морају бити унапред, договорене/заказане са установом, позивом Службе за социјални рад или електронским путем на мејл адресу gcjagodina.posete@gmail.com.

Посета мора бити унапред најављена како би се утврдио термин посете у циљу спречавања више истовремених посета због ризика окупљања већег броја људи који није дозвољен.

Чл.б.

У повољним временским условима (температуре изнад 18 степени, без кише и ветра) и када то опште здравствено стање корисника омогућава, посету кориснику организовати на отвореном, у дворишту Установе.

Чл.7.

Посете у затвореном простору обављати у посебно одређеним просторијама, а то су:

  • у простору клуба, на првом спрату, за независне кориснике, а за зависне кориснике:
  • у простору испред административног блока (испред шалтера),
  • на одељењу Г2 соба број 1
  • на одељењу ГЗ соба број 2
  • на одељењу Гб соба број 1.

Чл.8.

Затворени простор пре посете детаљно очистити, дезинфиковати и проветрити, као и између сваке посете (пауза између сваке посете мора бити најмање пола сата).

Чл.9.

У просторијама Клуба установе могу се реализовати посете за више корисника с тим да простор између две групе (корисника и њихових посетиоца) буде најмање 4 метара.

Када се посете реализују у посебним собама у њима може истовремено боравити само један корисник са својим посетиоцима.

Корисник и посетиоци морају бити међусобно удаљени најмање два метра.

Чл.10.

Посете на отвореном, корисницима ће се обављати у ограниченом делу централног дворишта и за ту сврху обележеног простора. Улаз у двориште Установе је на капији број 3, поред дирекције, што ће бити видно обележено.

Чл.11.

Двориште, тј. место одређено за посете на отвореном, мора бити претходно дезинфиковано и припремљено за посете. Дезинфекцију и припрему дворишта, тј. места за посету врши запослени Службе заједничких послова. Место за посете се дезинфикује и након реализоване посете једном кориснику, након чега се у наредних 30 минута на том месту не реализује посета другим корисницима.

Чл.12.

Лица која долазе у посету могу бити само на месту за посете, у ограниченом простору централног дворишта ако се посета реализује на отвореном, односно у тачно одређеној просторији ако је реч о посети у затвореном простору, о којем су обавештени приликом заказивања посете. Није дозвољено кретање посетиоца на друга места у Установи.

Чл.13.

Запослени, неговатељи, доводе лица која долазе у посету корисницима и кориснике до места посете и назад, уз обавезу неговатеља да присуствује током трајања посете (користећи заштитну опрему) у циљу спречавања директног контакта (додиривање, грљење, поздрављање) корисника и посетиоца.

Запослени који су у контакту са корисницима, корисници и њихови посетиоци обавезни су да користе личну заштитну опрему и поштују све прописане мере превенције.

Чл.14.

На уласку у двориште Установе медицински техничар врши проверу да ли лица која долазе у посету корисницима имају температуру или симптоме болести COVID – 19. Ако имају, таквим лицима забрањен је улаз у Установу.

Чл.15.

Лицима која долазе у посету корисницима на улазу у двориште се обавезно врши дезинфекција руку, обуће (дезобаријера), а током трајања посете и корисник и лице/лица која долазе у посету морају носити заштитне маске, посетилац обавезно мора имати и визир који при уласку у двориште Установе добија од медицинског техничара, и држати се прописане дистанце од корисника од најмање 2 метра.

Чл.16.

Посета кориснику, у зависности од његове жеље и његовог здравственог стања, може трајати најдуже 30 минута.

Корисник може имати посете највише два пута седмично.

Једном кориснику у посету могу доћи највише две особе истовремено.

Чл.17.

Избегавати доношење поклона и хране корисницима. Уколико се поклони и храна доносе они морају бити упаковани у амбалажу која се може дезинфиковати пре коришћења (средством за дезинфекцију на бази алкохола).

Током трајања посете није препоручено конзумирање хране и пића. Уколико се ипак конзумира храна и пиће, маске се на кратко могу скинути, с тим да се све време, а посебно током обедовања, мора одржавати удаљеност од најмање два метра.

Чл.18.

Грљење се може дозволити уз посебне, додатне мере заштите, односно посетилац мора обући скафандер, ставити рукавице за једнократну употребу и носити визир поред заштитне маске.

Само изузетно је дозвољен физички контакт посетилаца са корисником и то уколико је реч о посети особи која је на самрти. У том случају није потребна примена додатних мера заштите описаних у претходном ставу овог члана.

Чл.19.

0 реализацијама посета кориснику води се евиденција која садржи следеће податке: време и датум посете, име и презиме корисника као и име и презиме лица које је било у посети и податак о измереној телесној температури посетиоца.

Евиденцију о посетама води запослени у Служби социјалне заштите.

Чл.20.

Директор Установе је дужан, у оквиру извештаја које доставља Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектору за бригу о породици и социјалну заштиту, да извести о спровођењу ове Процедуре, као и о свим околностима које су проистекле из ње.

Чл.21

Доношењем ове Процедуре престаје да важи Процедура о организовању посета корисницима на смештају до стварања повољне епидемиолошке ситуације број: 2563 од 09.06.2020. године.

Чл.22.

Процедура ступа на снагу даном доношења.

 

в.д. директор
Милан Стојановић

Преузми:

Процедура о организовању посета корисницима на смештају до стварања повољне епидемиолошке ситуације

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here