JНУ – Услуге одржавања рачунара, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

OБЈАВЉУЈЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке услуга, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по одлуци наручиоца бр. 2.3/2018, дел. број 1082 од 13.03.2018. године.

По партијама:

1. Услуге одржавања софтвера – Slusisa;
2. Услуге одржавања софтвера – Fiposofta;
3. Услуге одржавања софтвера за електронски деловодник.

Документација:

  1. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
  2. Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора и обустави поступка:

  1. Одлука о додели уговора за партију 1 – услуге одржавања софтвера Слусиса;
  2. Одлука о додели уговора за партију 2 – услуге одржавања софтвера Фипософта;
  3. Одлука о обустави поступка за партију 3 – услуге одржавања софтвера за архивски и електронски деловодник.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here