ЈНМВД – Лекови и медицински потрошни материјал, по партијама, број 1.7/2020-2810

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – Лекови и медицински потрошни материјал, по партијама, Партија 1. Лекови, Партија 2. Галенски препарати,  ред. бр. ЈНМВД – 1.7/2020, по одлуци директора наручиоца, дел. брoj 2810 од дана 29.06.2020. године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 01.07.2020. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. Ново – Обавештење за продужење рока за подношење понуда

Одлуке:

  1. Одлука о обустави поступка, партија 1 – лекови, бр. 3224 од 23.07.2020. године;
  2. Одлука о обустави поступка, партија 2 – галенски препарати, бр. 3223 од 23.07.2020. године.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here