ЈНМВД – Горива и уља, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – ГОРИВА И УЉА, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВД – 1.2/2018 дел. бр. 371 од 26.01.2018. године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 01.02.2018. године.

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке:

  1. Одлука о додели уговора, партија 1 – горива, бр. 663
  2. Одлука о обустави поступка, партија 2 – уља и мазива, бр. 664

Обавештења:

  1. Обавештење о закљученом уговору за партију 1 – горива;
  2. Обавештење о обустави поступка за партију 2 – уља и мазива.

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here