НОВА ЈНМВД – Материјал за одржавање хигијене, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности добара – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВД – 1.8/2017 дел. бр. 645 од 14.02.2017.године –  за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 14. 02. 2017. године.

Напомена: У питању је резервисана јавна набавка

Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка, што је овде случај:

Наручилац може спровести поступак јавне набавке у којем могу учествовати само установе, организације, удружења или привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30 % запослених, при чему сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из наведене групације (чл. 8. Закона о јавним набавкама).

  1. Позив
  2. Конкурсна документација

Одлуке о додели уговора:

  1. Одлука о додели уговора, Партија 1 – Производи за чишћење, бр. 913;
  2. Одлука о додели уговора, Партија 2 – Остали материјал за одржавање хигијене, бр. 914;
  3. Одлука о додели уговора, Партија 3 – Инвентар за одржавање хигијене, бр. 915.

Обавештења о закљученим уговорима:

  1. Обавештење о закљученом уговору – Производи за чишћење
  2. Обавештење о закљученом уговору -Остали материјал
  3. Обавештење о закљученом уговору -Инвентар

 

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here