Јавна набавка постељине и душека

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара, по партијама- ПОСТЕЉИНА И ДУШЕЦИ, ПАРТИЈА 1. ПОСТЕЉИНА, ПАРТИЈА 2. ДУШЕЦИ, ЈН број 1.16./2016-1787 од 27.04.2016. године, за коју је јавни позив објављен на Порталу јавних набавки дана 09. 05. 2016. године.

Прилог:

  1. позив
  2. конкурсна документација
  3. појашњење конкурсне документације

Постави одговор

Please enter your comment!
Please enter your name here