ЈНМВУ – Одржавање опреме за домаћинство и угоститељство, по партијама

0

Геронтолошки центар Јагодина Браће Дирака 44, 35000 Јагодина, М.Б. 07245181, ПИБ 101158159, мејл: gcjagodinajavnanabavka@gmail.com, тел. 035/252-012, факс: 035/243-140

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧИМА

у поступку јавне набавке мале вредности услуга – ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО, ПО ПАРТИЈАМА, ред. бр. ЈНМВУ – 2.4/2018, по одлуци наручиоца бр. 1908  од 30.04.2018. године, и позиву објављеном на Порталу јавних набавки дана  01.06.2018. године

  1. Позив
  2. Конкурсна документација
  3. Појашњење конкурсне документације за Партију 3 – бр. 2570 од 05.06.2018.год.
  4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда – 06.06.2018. год.
  5. Измењена конкурсна документација – 06.06.2018. год.

Одлуке о обустави поступка и додели уговора:

  1. Одлука о обустави поступка – партија 1 – Услуге прегледа, контроле и одржавања електричне опреме, бр. 2751;
  2. Одлука о додели уговора, партија 2 – Услуге прегледа, контроле и одржавања расхладне опреме, бр. 2752;
  3. Одлука о додели уговора, партија 3 – Услуге прегледа, контроле и одржавања кухињских и котловских гасних уређаја и УГИ, бр. 2753;
  4. Одлука о додели уговора, партија 4 – Услуге прегледа, контроле и одржавања котловског постројења, бр. 2754.

Нема коментара

Постави одговор