Психолог

Услуге психолога

Услуге психолога обухватају информисање, процену, планирање, саветодавно усмеравање, активацију, социо-едукативне активности, спровођење мера заштите корисника, праћење предузетих мера и рад са породицом и представљају основне стручне послове.

Стручни рад психолога одвија се кроз форме индивидуалног стручног рада, тимског рада и рада у групи.

Индивидуални стручни рад обухвата обављање разговора са новопримљеним корисником и утврђивање потреба корисника, психичког статуса, навика и интересовања корисника –вршење психолошке процене новопримљених корисника, рад са корисницима у процесу адаптације на нову средину, у разрешавању конфликтних ситуација, рад са корисником ради помоћи у одржавању и развијању контакта са сродницима и пријатељима ван дома, као и са корисницима у дому, рад са корисницима на пољу мотивације за одговарајуће радно-окупационо ангажовање.

Тимски стручни рад обухвата рад у Комисији за пријем корисника, Стручном тиму и Савету корисника.

Групни рад спроводи се на радионицама психосоцијалне подршке и са породицама корисника, на организованим породичним конференцијама.